Kases aparāts vai kvīts?


Tātad, ja nelietojat kases aparātu, jānoformē VID reģistrēta kvīts;

Kases aparātu drīkst nelietot, bet kvīts jāizraksta:

Ø par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā;

Ø  par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu;

Ø  par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas. Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā jānodrošina kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšana;

Kases aparātu drīkst nelietot un izrakstīt kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma:

Ø  par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās;

Ø  ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas – par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

Ø  ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas - par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā tirgos un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

Tātad, piemēram, izbraukuma tirdzniecībā var nelietot kases aparātu un kvīts  jāizraksta pēc darījuma partnera pieprasījuma.

Stacionārās un pagaidu sezonālās tirdzniecības vietas, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām un tirdzniecība atļauta tikai ar kases aparātiem.

Kvītī jānorāda: preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai - vārds un uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta). Ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

Ø  Pirms kases aparāta lietošanas uzsākšanas to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā).

Ø  Tirgojot alkoholu un tabakas izstrādājumus, obligāti lietojams kases aparāts. 

 .