Biznesa plāna paraugs - saturs

Lai biznesa plāns būtu pievilcīgs, būtu lietderīgi iekļaut standarta sastāvdaļas.

1.       Īss kopsavilkums

1.1.        biznesa plāna mērķis

1.2.        īss nozares raksturojums, uzņēmuma vieta tirgū

1.3.        īss produkta vai pakalpojuma apraksts, darbības pamatvirzieni

1.4.        īpašumā esošie resursi

1.5.        biznesa idejas īss apraksts – kā radās ideja, dalībnieku pieredze, izglītība, darbības sfēras atbilstība

1.6.        projekta finansējums, kopējās izmaksas, finansēšanas plāns

1.7.        būtiskākie riski

2.       Informācija par uzņēmumu

2.1. nosaukums, juridiskā forma, adrese, reģistrācijas nr., bankas rekvizīti, darbības vieta

2.2. pamatkapitāls

2.3. uzņēmuma dalībnieki un organizatoriskā shēma

2.4. plānoto preču vai pakalpojumu apraksts

2.5. biznesa plāna posms (no - līdz)

2.6. uzņēmējdarbības mērķi un misija

2.7. nozīmīgi notikumi vēsturē

2.8. vadība – struktūra un informācija par vadību

3.       Produkta vai pakalpojuma apraksts

3.1. Pielietojamās tehnoloģijas produkta ražošanā

3.2. nepieciešamās izejvielas – daudzums, cena, piegādātāji – uzskaitījums, pamatojums

3.3. tehnoloģiskā procesa apraksts

3.4. ražošanas ķēdes posmi, intensitāte, jauda

4.       Tirgus situācija, nozares raksturojums

4.1.  dati, balstīti uz statistiku

4.2. eksporta, importa attiecības

4.3. ekonomiskās situācijas ietekme uz nozari

4.4. Latvijā kopumā nozarē saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoms, nozares attīstības tendences un perspektīvas

4.5. prognozētā tirgus daļa uzņēmumam

5.       Mārketinga plāns

5.1. konkrētu darbību apraksts (cena, atrašanās vieta, reklāma, aģenti, akcijas, atlaides, apkalpošana, interjers, sabiedriskās attiecības, tiešā vai netiešā pārdošana, produkta attīstība, uzlabošana,  u.tt.)

5.2. būtiskākā noieta tirgus raksturojums – vietējais reģions, teritorija

5.3. patēriņa tirgus apjoms

5.4. uzņēmuma tēls, pozicionēšana

5.5. cena, kvalitāte, vai neaizvietojams produkts, unikāls vai plaša patēriņa prece, tirgus niša

5.6. mazumtirdzniecība vai vairumtirdzniecība

6.       Mērķa grupa, patērētāji

6.1.  raksturojums, grupējums, lielums, teritoriālais izvietojums, maksātspēja

7.       Konkurentu analīze

7.1.  vietējo, starptautisko konkurentu analīze

7.2.  tirgus piesātinātības līmenis

7.3. līdzīgi produkti, aizvietotāji

7.4. nozīmīgāko konkurentu analīze

7.5. priekšrocības un trūkumi attiecībā pret konkurentiem

7.6. konkurentu izaugsmes tempi

7.7. konkurentu apsteigšanas paņēmieni, risinājumi

7.8. iespējamās izmaiņas nākotnē, tendences

8.       Sortimenta dažādošanas iespējas, papildus servisi

9.       Produkta vai pakalpojuma realizācija

9.1. biznesa realizācijas uzsākšana, plānotais ieviešanas periods

9.2. projekta mērķis – īstermiņa un ilgtermiņa

9.3. paredzamais rezultāts, misija

9.4. nepieciešamie resursi

9.5. paredzamā ražošanas apjoma salīdzinājums ar nozares rādītājiem

9.6. pieprasījuma prognoze

9.7. ietekme uz apkārtējo vidi, speciālas atļaujas vai licences, patenti

9.8. apgrozījuma raksturs – cikliskums, sezonālās svārstības u.tml.

9.9.  kā notiks norēķini ar piegādātājiem un pircējiem

9.10.          ja nepieciešams aizņēmums, tad projekta realizācijas laiks, grafiks, aizdevuma summa, kopējā projekta summa – iekļaut tabulas

9.11.          projekta realizācija – secība, posmi, grafiks/shēma

10.   Cena

10.1.          cenu veidošanas politika

10.2.          cenu ietekmējošie faktori

10.3.          cenu elastība

11.   Uzņēmuma vadība un personāls

11.1.          struktūra, atbildība, pienākumi

11.2.          atalgojuma sistēma

11.3.          sasniedzamie mērķi

11.4.          apmācības, motivācija, jaunu darba vietu radīšana

11.5.          algu dinamika, elastība un atkarība no apgrozījuma

12.   SVID analīze

13.   Finansu plāns

13.1.          Ieņēmumu plāns

13.2.          Izdevumu plāns detalizēti pa produktu grupām un izmaksu veidiem

13.3.          Peļņas vai zaudējumu aprēķins

13.4.          Bilance

13.5.          Naudas plūsmas pārskats

13.6.          Kredīta atmaksas grafiks ar procentiem

14.   Iespējamie riski un to samazināšanas pasākumi

14.1.          aklo zonu noteikšana un nepilnību novēršana

14.2.          riska novērtēšana (sarkanā, dzeltenā, zaļā gaisma)

15.   Pieņēmumi, uz kuriem balstīta finansu prognoze

15.1.          valsts ekonomiskais stāvoklis

15.2.          uzņēmumu attīstības rādītāji

15.3.          finansu resursi

15.4.          cenu politika

15.5.          tirgus attīstība

15.6.          likumdošana, nodokļi

16.   Pielikumi. Minēto faktu un slēdzienu apstiprinošu dokumentu kopijas, shēmas, tabulas, diagrammas, tirgus pētījumu rezultāti, konkurences analīze, līgumu (nomas, ar klientiem un piegādātājiem), licenču, sertifikātu, ekspertīžu rezultātu, patenta un citu dokumentu kopijas. 


 

 .