Biznesa plānos biežāk pieļautās kļūdas un izcilības pazīmes

- +
Biznesa plāns ir nabadzīgi uzrakstīts – nabadzīgs vārdu krājums, pieļautas gramatikas kļūdas, sajaukti dažādi rakstības stili, nekvalitatīvs noformējums, pieļautas paviršības kļūdas. Biznesa plāna vizuālais noformējums atstāj pozitīvu iespaidu (kvalitatīvs papīrs, glīti iesiets un noformēts). Informācija pasniegta profesionālā un saprotamā valodā.
1.      Potenciālais investors, lasot biznesa plānu, gūst pirmo priekšstatu par uzņēmumu kopumā.
Biznesa plāns nav pārskatāms. Saturs, izcelti virsraksti, sanumurētas tabulas un grafiki, apraksti, atsauces, kvalitatīvs kopsavilkums.
2.      Kaut arī plāns var būt kvalitatīvi uzrakstīts, tam jābūt arī pārskatāmam, lai prezentētu skaidru priekšstatu par tā saturu izšķirstot dokumentu.
Nepilnvērtīgs saturs, nav iekļautas būtiskas nodaļas, nepilnvērtīgs tēmas izklāsts bez iedziļināšanos problēmās, virspusējs. Biznesa plānā iekļautas un izanalizētas visas būtiskās sastāvdaļas, izanalizēti vēsturiskie dati un aprakstītas objektīvas tendences, iekļauti pamatoti finansu aprēķini.
3.      Biznesa plānam jābūt labi pamatotam, objektīvam un pārbaudāmam.
Gari ievadi, salīdzinājumi, daudz lieka teksta, nespēja īsi izcelt svarīgāko, pārrakstīta publiski pieejama vai vispārzināma informācija. Īsi, konkrēti pasniegta informācija, izcelts svarīgākais. Ja kādai daļai nepieciešams plašāks skaidrojums, to var pievienot pielikumā.
4.      Biznesa plāns nedrīkst atgādināt noveli, tam jābūt konkrētam, saprotamam un viegli lasāmam.
Biznesa plāns ir pārāk detalizēts, pārāk tehnisks un nesaprotams tā lietotājam. Ja nepieciešams, tehniskā vai zinātniskā informācija var būt pievienota pielikumā.
5.      Biznesa plāns nedrīkst garlaikot vai samulsināt tā lietotāju ar nepazīstamiem terminiem un pārlieku daudz tehnisko vai zinātnisko informāciju.
Biznesa plāns sastādīts balstoties uz nepamatotiem un nereāliem pieņēmumiem un nepatiesiem faktiem. Biznesa plāns sastādīts balstoties uz reāliem pieņēmumiem un patiesiem, pārbaudāmiem faktiem.
6.      Pieņēmumiem jābūt reāliem un faktiem patiesiem un pārbaudāmiem.
Tiek pieņemts, ka biznesā nepastāv riski, ka bizness ir 100% drošs, vai pārāk maz pieņēmumu un plānoto pasākumu risku samazināšanai un novēršanai. Biznesa plānā iekļauts objektīvs risku novērtējums, aprakstīti veicamie pasākumi risku mazināšanai, autoram ir pamatoti argumenti risku kontrolei.
7.      Uzņēmējdarbībā vienmēr pastāv riski, tie ir jāapzina, jānovērtē. Ir jāparedz rīcība risku mazināšanai, jāparedz alternatīvas darbības risku iestāšanās gadījumos.
Tiek pieņemts, ka uzņēmumam nav un nebūs konkurentu. Ja šobrīd produktam vai pakalpojumam nav konkurences, nākotnē noteikti tā būs.
8.      Vienmēr būs konkurence (tāds pats vai līdzīgs produkts/pakalpojums, aizvietošanas iespējas, alternatīvas utt.)
Biznesa plāna finansu aprēķini tabulās nesakrīt (ieņēmumi un izdevumi →peļņas vai zaudējumu aprēķins → bilance → naudas plūsma). Biznesa plāna aprēķinu daļā visi cipari atspoguļoti atbilstoši pieņēmumiem. Dati tabulās ir savstarpēji saistīti un korekti (cipari sakrīt), (ieņēmumi un izdevumi →peļņas vai zaudējumu aprēķins → bilance → naudas plūsma).
9.      Cipariem aprēķinu daļā tabulās ir jāsakrīt, tie nedrīkst atšķirties (piemēram, naudas atlikumam naudas plūsmas tabulā jāsakrīt ar naudas atlikumu bilancē, ieņēmumu vai izdevumu kopsummai peļņas vai zaudējumu aprēķinā jāsakrīt ar ieņēmumu un izdevumu atšifrējumu tabulu kopsummām utt.).
Biznesa plāna sastādīšanai tiek patērēts daudz laika, līdz ar to pieņēmumi, fakti, tirgus situācija un tendences var zaudēt aktualitāti. Biznesa plānā atspoguļotajiem datiem, faktiem, pieņēmumiem un tendencēm jābūt savlaicīgiem.
10.  Biznesa idejas autoram ir jāpārzina biznesa plāns, jāsniedz pilnīga informācija par savu ideju un tās realizēšanas iespējām, jāprot prezentēt un aizstāvēt savu ideju. Tādēļ komandas darbs, piesaistot palīgus biznesa plāna izstrādei, idejas uzlikšanai uz papīra un datu apkopošanai nesīs izcilu rezultātu.
 

 .