Finansu analīze un kontrole – budžeta plāni, naudas plūsma, pašizmaksa.

Budžeta plānu un naudas plūsmas plānošana, fakta iekļaušana un analīze. Budžeta plānu sastādīšana gadam, sadalot pa ceturkšņiem un sīkāk pa mēnešiem, vai arī, īpašas nepieciešamības gadījumā, plānot izdevumus un naudas līdzekļus pa dienām.

Ļoti detalizētu plānu pa ieņēmumu veidiem, vienībām, cenām sagatavošana.

Budžeta plānā tiek iekļauta ieņēmumu plānošanu, detalizētu izmaksu (administrācijas izmaksas (izmaksas, kas ir fiksētas, bet, kas tieši neattiecas uz ražošanas procesu (vadītāju, grāmatvežu un citu administrācijas darbinieku algas un nodokļi un ar tiem saistītie izdevumi – transports, sakari utt.)), ražošanas mainīgās izmaksas, kas ir atkarīgas no saražoto vienību skaita (resursu patēriņš uz vienu vienību,) un ražošanas pastāvīgās izmaksas, kas būs nemainīgas neatkarīgi no saražotās produkcijas apjoma (resursu patēriņš ražošanas telpu uzturēšanai, darba algas un nodokļi pastāvīgajiem darbiniekiem u.tml.))

 

 .